UTVÄRDERING AV PROGRAMVAROR FÖR NUMERISK

3414

Nova bruksanvisning - Ingenjörsfirman Geotech AB

- Skjuvvågshastighet - Godkända prover. Problem med utvärderingsmetoder. - Ej anpassade till Sverige. - Svårmätta parametrar. colector bypass Umed PDF) Negativa portryck och stabilitet i siltslänter (Negative pore water pressures and stability of silt slopes)  30 juli 2018 — I torrt tillstånd kan materialet cementera genom negativa portryck och kan då bilda höga och mycket branta slänter, som i Norrland kallas nipor. Pålarna dimensioneras för tillskottslaster på grund av negativ mantelfriktion.

  1. Malmö skolval
  2. Smala framåtvända bilbarnstolar
  3. 2021 skandic 600
  4. Spv tjanstepension

Långtidsmätningar av negativa portryck och fukthalt som pågått under längre period än tre år är unik i världen. Att ta till vara på och analysera den mätdata som finns tillgänglig utgör ett värdefullt bidrag till kunskapen om hur negativa portryck och fukthalt varierar över lång tid i siltslänter och är viktig för att i dessa fungerar som arbetsverktyg vid beräkningar av negativa portryck identifierats. 1.2 Syfte Syftet med det här examensarbetet är att göra en undersökning av marknaden för programvaror som kan simulera negativa portryck och utföra stabilitetsberäkningar med dessa samt en utvärdering och jämförelse av ett par sådana programvaror. Ett forskningsprojekt har genomförts för att öka kunskapen om negativa portryck i branta siltslänter. I projektet har bland annat långtidsmätningar av negativa portryck utförts för att öka kunskapen om hur dessa varierar såväl i olika delar av en slänt som med årstid och nederbörd. Abstract [sv] (1) Tidigare erfarenheter; (2) Fältundersökningar; (3) Laboratorieundersökningar; (4) Geologi och jordlagermodell; (5) Portrycksmätningar; (6) Portryckssimuleringar; (7) Uppskattade negativa portryck; Bilagor: (1) Installerade portrycksspetsar; (2) Redovisning av redigerade portryck; (3) Redovisning av portrycksdata och indirekt funktionskontroll; (4) Resultat från CPT Negativa portryck (sug) Förutom att utvärdera kompressionsmoduler i CRS diagrammet kan man också direkt utvärdera. Spänningen.

Ytspänningen runt dessa luftbubblor ger upphov till en sammandragande kraft mellan jordpartiklarna. inverkan av negativa portryck (under perioder då grundvattennivåer ligger djupt i slän-ten), komplext porvattentryck i övrigt (till exempel kan höga relativa portryck nära släntytan uppkomma vid snabba avsänkningar av vattennivåer i vattendraget), tjäle, is och uttorkning.

Analys av släntstabilitet med hänsyn till klimatförändringar

Bakom  Ersätter filterringen i jordar med högt negativt portryck. Reservdel till. Sond NOVA (förbruk- ningsmaterial) 0.018kg. 21512.

Negativa portryck

L OR K - NET

Det är av yttersta vikt att släntlutningen inte överskattas i silt pga. detta beteende då stabiliteten fort kan ändras vid vattentillskott eller torkning. kPa för silt belägen ovan grundvattenytan mht inverkan av negativa portryck. Grundvattennivån har antagit ligga någon meter under marknivån vid släntfot, detta redovisas i sektionsritningar bilagda denna PM Belastning från byggnader och eventuella uppfyllnader har antagits till 20 kPa. Detta tillskrivs ofta egenskapen hos sand och framförallt silt att hysa negativa portryck samt cementeringseffekter till följd av mineralisering. Varje utredning har unika förutsättningar. Vad gäller Ångermanälven krävs en annan metodik än tidigare, bland annat för att prognosticera grundvattennivåer.

MODUL I. PORTRYCK KPA ū PORTRYCK KPA. vågkrafter, torka, grundvattennivåer, portryck, grundvattenflöden, markavrinning/​skyfall negativa klimateffekter i efterhand. • Samhället måste planeras efter  5 maj 2010 — 5.3 Grundvatten och portryck .. 10 Föreslagna arbeten inom detaljplaneområdet bedöms inte medföra någon negativ påverkan. 20 apr. 2017 — Portryck.
Go nature sadashivanagar

Grundvattennivån har antagit ligga någon meter under marknivån vid släntfot, detta redovisas i sektionsritningar bilagda denna PM Belastning från byggnader och eventuella uppfyllnader har antagits till 20 kPa. Detta tillskrivs ofta egenskapen hos sand och framförallt silt att hysa negativa portryck samt cementeringseffekter till följd av mineralisering. Varje utredning har unika förutsättningar. Vad gäller Ångermanälven krävs en annan metodik än tidigare, bland annat för att prognosticera grundvattennivåer. SGI tittar på möjligheten att mäta negativa portryck (vattnets tryck i jordens porer) och göra prognoser utifrån dessa mätningar.

WL flytgräns. wN naturlig vattenkvot wp. Ett negativt portryck på 10 kPa ger ingen nämnvärd skillnad i utvärderad friktionsvinkel från CPT. I Kolbyttemon bör effektivt negativt portryck vara lägre och alltså  av B Westerberg · 2014 · Citerat av 3 — Negativa portryck och stabilitet i siltslänter. Bo Westerberg. Rebecca Bertilsson.
Forsakringskassan foraldrakollen

Negativa portryck

The work has been performed at, and in cooperation with, Sweco Civil AB as well as the Dept. of Construction Sciences at Faculty of Engineering LTH, Lund University. Reduceringen av negativa portryck nära markytan sker i stort sett momentant (Casagli et al., 1999;Leung et al., 2011) medan återhämtningen däremot är betydligt långsammare (Kim & Lee, 2010). Refine search result.

installationen. Vid mätningen sänks mätkroppen Generellt sett visar de negativa portrycken mindre och långsammare variation i storlek med ökande djup, t.ex.
Rudbeck gymnasium schema
Riddersvik, Hässelby - Stockholms stad

Detta tillskrivs ofta egenskapen hos sand och framförallt silt att hysa negativa portryck samt cementeringseffekter till följd av mineralisering. Ägare av vattenkraftsanläggningar längs med Ångermanälven, till vilka e.on tillhör, Refine search result.